Život otca Ivana Grófa SDB

Otec Ivan Gróf sa narodil 11. marca 1935 v Senici. Už ako chlapec započul Pánovo volanie, ktoré s celou rozhodnosťou svojej bytosti verne, dôsledne a vytrvalo nasledoval. Súčasne so štúdiom matematiky a fyziky na Pedagogickej fakulte v Bratislave sa intenzívne venoval aj svojej rehoľnej a kňazskej formácii v Saleziánskej spoločnosti. Po skončení štúdia začal učiť na gymnáziu v Senci, kde počas svojho 16-ročného pôsobenia rozvinul neuveriteľne plodný apoštolát. V tejto úvodnej sekcii nájdete podrobné informácie o jeho životnej ceste, pretkanej mnohými radosťami, apoštolskými úspechmi, ale aj bolesťou a nepochopením. Nech nás príklad jeho skvelého života učí, že ak hľadáme Božie kráľovstvo, všetko ostatné sa nám pridá.