Seriál Cesta k Pravde sa skladá z týchto častí:

 1. VERIŤ ČI NEVERIŤ?
 2. KTO JE KRISTUS?
 3. JE BOH STVORITEĽ?
 4. AKO SA SYN BOŽÍ STAL ČLOVEKOM
 5. POHĽADY NA ŽIVOT KRISTA (1)
  Od narodenia po umučenie
 6. POHĽADY NA ŽIVOT KRISTA (2)
  Umučenie Ježiša Krista
 7. POHĽADY NA ŽIVOT KRISTA (3)
  Od zmŕtvychvstania po Turíce
 8. SVIATOSTI
  Krst a birmovanie
 9. ČO JE SVÄTÁ OMŠA?
 10. O SVIATOSTI POKÁNIA
 11. O DUCHOVNOM VEDENÍ
 12. O MANŽELSTVE
 13. O VYKUPITEĽSKÝCH POVOLANIACH
  Kňazi – rehoľnici – laici – chorí
 14. KRESŤAN V CIRKVI
  O živote v spoločenstvách
 15. O ČNOSTIACH